Revizija i usluge uveravanja

 

Specijalizovani smo u pružanju usluga revizije i drugih usluga uveravanja za domaće i međunarodne klijente, pri čemu u potpunosti uvažavamo principe nezavisnosti i objektivnosti. Naš pristup obavljanju revizije je prilagođavanje svake pojedinačne revizije individualnim potrebama i specifičnostima svakog klijenta ponaosob, što nam omogućava da se fokusiramo na ključne poslovne rizike i njihov mogući uticaj na finansijske izveštaje.

Na reviziju gledamo i kao na mogućnost da pružimo pomoć rukovodstvu klijenta u donošenju poslovnih odluka. Stoga prilikom planiranja i obavljanja revizije, i bez posebnih zahteva, pokušavamo klijentu pružiti dodatnu vrednost, bilo u vidu provere specifičnih aspekata poslovanja ili u vidu saveta za unapređenje sistema internih kontrola i procedura. Kao rezultat toga, uz revizorski izveštaj uvek dostavljamo i pismo rukovodstvu s apreporukama za prevazilaženje uočenih slabosti i nepravilnosti.

Veliki broj naših klijentata ima potrebu za specifičnim izveštavanjem u skladu sa zahtevima matične kompanije, u kom slučaju smo dovoljno iskusni da se adaptiramo na zahtevani sistem rada i punu saradnju sa grupnim revizorom.

Revizija projekata, kao i ostale usluge uveravanja i srodne usluge (uključujući proveru usaglašenosti sa odredbama ugovora o privatizaciji i obavljanje ugovorenih postupaka), kao i revizija budžeta su oblasti u kojima smo posebno specijalizovani i iskusni.

Poznavanje poslovanja klijenta i iskustva stečena tokom obavljanja revizije, često nam omogućavaju da klijentu ponudimo druge konsultantske usluge koje ne predstavljaju konflikt interesa i ne ugrožavaju našu nezavisnost kao revizora.

Specijalizovani smo u pružanju usluga revizije i drugih usluga uveravanja za domaće i međunarodne klijente, pri čemu u potpunosti uvažavamo principe nezavisnosti i objektivnosti. Naš pristup obavljanju revizije je prilagođavanje svake pojedinačne revizije individualnim potrebama i specifičnostima svakog klijenta ponaosob, što nam omogućava da se fokusiramo na ključne poslovne rizike i njihov mogući uticaj na finansijske izveštaje. 
Veliki broj naših klijentata ima potrebu za specifičnim izveštavanjem u skladu sa zahtevima matične kompanije, u kom slučaju smo dovoljno iskusni da se adaptiramo na zahtevani sistem rada i punu saradnju sa grupnim revizorom.
Revizija projekata, kao i ostale usluge uveravanja i srodne usluge (uključujući proveru usaglašenosti sa odredbama ugovora o privatizaciji i obavljanje ugovorenih postupaka), kao i revizija budžeta su oblasti u kojima smo posebno specijalizovani i iskusni.
Poznavanje poslovanja klijenta i iskustva stečena tokom obavljanja revizije, često nam omogućavaju da klijentu ponudimo druge konsultantske usluge koje ne predstavljaju konflikt interesa i ne ugrožavaju našu nezavisnost kao revizora.